Drogpolicy
Arbeta på skolanSkolplattformStäll ditt barn i köAktuelltOm waldorfpedagogikenOm skolan

Åtgärder vid misstanke om missbruk
Alla som arbetar på skolan har anmälningsplikt om misstanke finns för att en elev far illa. Misstanken skall därför skyndsamt utredas. Skolsyster, kurator och rektor skall informeras. Rektor ansvarar för att trovärdigheten i misstankarna utreds och adekvata åtgärder vidtas så som: Eleven kallas till samtal och ges därefter möjlighet att själv informera vårdnadshavarna om skolans farhågor.
Skolan kontaktar vårdnadshavarna. För myndiga elever gäller detta efter samtycke. Frivilligt drogtest förespråkas. Om elev inte medverkar till drogtest kvarstår misstanken. Om misstanke bekräftas eller kvarstår kontaktas socialtjänsten i överensstämmelse med socialtjänstlagen. Vid konstaterat missbruk upprättas en individuell handlingsplan för elevens vidare skolgång.

Förebyggande arbete
I klass sju, åtta och nio deltar eleverna i temaläger runt frågeställningar och problem i relation till alkohol, droger och våld. Dessa möten är gemensamma för alla elever i kommundelen. Skolsyster har minst vartannat år enskilda samtal med varje elev i en klass. Vid dessa samtal berörs frågor gällande droger och missbruk. Drog- och missbruksrelaterade frågor tas återkommande upp i undervisningen, framför allt i människokunskapen i klass 7, 8 och 10. Regelbundet återkommande temadagar i klass 10 till 12 runt olika former av missbruk. Skolan deltar även i kommunens arbete ”Tobaksfri” ett projekt med A Non Smoking Genaration. En representant från kollegiet deltar i samrådsmöten mellan polis, sociala myndigheter, skolor och fritidsverksamhet.

Lagstiftning
Enligt narkotikalagstiftningen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som är klassade som narkotika. Konsumtion och innehav i små mängder kan ge upp till sex månaders fängelse. Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika. Enligt skollagen skall skolan motverka missbruk av narkotika. Arbetsmiljölagen (3 kap.) föreskriver att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl.a. orsakat av narkotika och alkohol. Enligt socialtjänstlagen har skolan skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten om en elev använder eller misstänks använda narkotika. Tobakslagen 2§ föreskriver ett totalt förbud för rökning i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. 12§ förtydligar också 18 års gränsen.

Vart kan jag vända mig i dessa frågor?
Om du är elev eller vårdnadshavare vänder du dig till klassläraren, mentorn, skolsköterskan eller direkt till rektorn.

Kontakt

Mål
Örjanskolan ska vara en plats där självkänslan växer och utvecklas i en drogfri miljö. Vi vill förebygga ohälsa, tillbud och olyckor. Skolan skall i undervisningen få eleverna att:
reflektera över alkoholens roll i vårt umgängesliv ifrågasätta berusningsdrickandet
kritiskt granska övriga drogers konsekvenser i människors liv. Skolan och det som sker i skolans verksamhet skall vara fri från alkohol och alla typer av droger.

Drogpolicy

På Örjanskolan arbetar vi för en drogfri miljö. Det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på skolan i berusat/drogpåverkat tillstånd. Vår drogpolicy syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av alkohol och droger. Denna policy bygger på en konkret handlingsplan i kombination av tydliga regler, förhållningssätt och stöd till elever och vårdnadshavare.

Intresserad av Örjanskolan?
Kontakta oss